Tekst op de pagina kunt u groter maken door op Ctrl+ te klikken.

De Rijnland Route komt eraan

Febr 2016  “Katwijk lacht maar Valkenburg huilt”

De RijnlandRoute komt er aan
Het is definitief: de RijnlandRoute komt er.

rlr vb 1Wethouder Klaas Jan van der Bent: “Wij zijn verheugd dat de rechter groen licht heeft gegeven voor de definitieve aanleg van deze voor ons belangrijke oost-west verbinding.” Wel had de gemeente een aantal punten graag anders gezien. Eén van die punten telt zwaar voor Valkenburg.
De gemeente is “groot voorstander van de weg, omdat die de bereikbaarheid van Katwijk en de regio zal verbeteren.” Tegelijkertijd ziet ze drie ernstige knelpunten.
Ten eerste zal er een ‘flessenhals’ ontstaan bij de kruising met de Wassenaarseweg.
Ten tweede wordt de Torenvlietbrug vastgezet, wat de mogelijkheden voor de scheepvaart beperkt.
valkenburg oostHet derde knelpunt is de aansluiting op de Zijlhoek: vrachtverkeer, ook met gevaarlijke stoffen, wordt straks afgewikkeld via de Voorschoterweg, deels een 30-kilometerzone.
Ook Veilig Verkeer Nederland afdeling Katwijk ziet dat laatste als zeer ongewenst.
De Raad van State heeft de bezwaren van de gemeente Katwijk echter naast zich neer gelegd. De gemeente hoopt via goed overleg met de Provincie nog tot oplossingen te komen.
Naast deze drie knelpunten zijn er in Valkenburg zorgen over:
het geluid: er zijn ‘hogere grenswaarden vastgesteld’. In normaal Nederlands: we krijgen meer last van herrie en fijnstof.
Ook de Valkenburgers bij de Voorschoterweg ter hoogte van de A44 vrezen overlast.
Tenslotte zijn er zorgen over het uitzicht en over het verdwijnen van het viaduct bij de Achterweg.
Alinda Wolthuis

 

27 februari 2015  Gemeente Katwijk tekent beroep aan tegen Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Rijnlandroute

Op 14 oktober hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) RijnlandRoute vastgesteld. In de nota zienswijzen heeft de provincie aangegeven welke van de ruim 250 ingediende zienswijzen op het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (OPIP) in het plan zijn verwerkt en welke niet. De door Katwijk ingediende zienswijzen op het OPIP hebben tot een aantal belangrijke verbeteringen geleid. De ‘klanteisen’ van Katwijk die niet zijn gehonoreerd, heeft Wethouder Klaas Jan van der Bent tijdens de hoorzitting van Provinciale Staten op 5 november nog eens duidelijk onderstreept.

RijnlandRoute noodzaak voor Katwijk
Katwijk heeft zich al lange tijd ingezet voor een goede oost-west verbinding tussen de kust en de A4. De gemeente is dan ook verheugd over de komst van de RijnlandRoute. De aanleg van de RijnlandRoute is noodzakelijk voor een goede verkeersafwikkeling en –doorstroming. Zeker met het oog op de toekomstige economische ontwikkelingen in deze regio. Wethouder Van der Bent: ‘We zien de RijnlandRoute met vertrouwen tegemoet. Gaandeweg het proces zijn al belangrijke verbeterpunten in het plan opgenomen. Naar aanleiding van onze zienswijzen heeft de provincie de ligging van de weg ter hoogte van Duinzicht verlaagd, en is er meer flexibiliteit opgenomen in het plan voor toekomstige aansluitingen op en verbindingen over de RijnlandRoute. Maar wij zien nog steeds kansen voor een betere inpassing in Katwijk, en daar maken wij ons nu hard voor’.

busIntegraal plan
Een belangrijk punt blijft dat de inpassing van de RijnlandRoute integraal zou moeten worden bekeken met de aanleg van het hoogwaardig openbaar vervoer, de ontsluiting van het glastuinbouwgebied Zijlhoek en met de aansluiting op de N206 bij de kruising met de Wassenaarseweg. Dit is nu niet het geval. Van der Bent: ‘De RijnlandRoute komt in een bestaand gebied, wat een flinke complexiteit met zich meebrengt. Om alle effecten goed in beeld te brengen en om het totale pakket goed in te passen is één integraal plan onontbeerlijk. Op een andere manier kom je niet tot een toekomstbestendig plan, en loop je later tegen problemen aan die je nu had kunnen voorkomen’.

Verkeersintensiteit
Volgens de gemeente is vooral bij het kruispunt N206 – N441 het risico op vastlopen van het verkeer groot. Dit komt onvoldoende tot uiting in de cijfers van de provincie omdat voor het PIP een verkeersmodel wordt gebruikt dat bedoeld is voor het Rijkswegennet. Het regionaal verkeersmodel houdt wel rekening met lokale verkeersomstandigheden. De verkeersintensiteit die uit het gebruikte model naar voren komt, wordt volgens de gemeente onderschat. Het risico hiervan is dat straks een grote stroom verkeer ‘strandt’ bij de verkeerslichten bij de N441. Dit moet opgelost worden.

Lokale verbindingen
De gemeente ziet een aantal lokale verbindingen niet goed geborgd in het PIP. De ontbrekende aansluiting van het gebied Zijlhoek – de bestaande ontsluiting komt als gevolg van de Rijnlandroute te vervallen – blijft Katwijk een doorn in het oog. De situatie zoals die nu in het PIP staat, zorgt volgens de gemeente voor een onacceptabele toename van vrachtverkeer op de Voorschoterweg, langs ‘t Duyfrak. Dit terwijl de Voorschoterweg juist wordt ingericht als 30 km weg. Ook het viaduct Achterweg, nu een belangrijke lokale verbinding, verdwijnt in het plan.

Geluidsmaatregelen
Ook de in het PIP vastgelegde geluidmaatregelen vindt de gemeente niet optimaal. Klaas Jan van der Bent: ‘De provincie kiest voor de minimale wettelijke variant waar het gaat om het nemen van geluidmaatregelen. Dit speelt vooral aan de zuidkant van de Torenvlietbrug, waar geen geluidschermen komen, maar waar de woningen langs de Voorschoterweg te maken krijgen met een hogere geluidbelasting. Dit heeft naar onze mening een te grote negatieve impact op het leefklimaat langs dat deel’.

rlr tvVastzetten bruggen
In het PIP is vastgelegd dat de Torenvlietbrug en de brug in de A44 als vaste bruggen worden uitgevoerd. Dit betekent dat ze niet meer geopend kunnen worden om scheepvaart door te laten. Volgens de gemeente heeft dit een groot negatief effect op Katwijkse bedrijven zoals Oostingh Staalbouw en bedrijven in ’t Heen, en het Noordwijkse ESA-ESTEC. De economische schade over een periode van 50 jaar is door VNO-NCW becijferd op zo’n 128 miljoen euro.

Vervolg
Tijdens de hoorzittingen van 5 en 7 november heeft een groot aantal belanghebbenden de leden van Provinciale Staten hun bezwaren op bepaalde onderdelen van het PIP RijnlandRoute kenbaar gemaakt. Op 19 november bespreekt de Statencommissie Verkeer & Milieu het PIP gezamenlijk met de inspraakreacties uit de hoorzittingen. Vervolgens stellen Provinciale Staten op 10 december het PIP al dan niet gewijzigd vast. Belanghebbenden die hun zienswijzen in het definitieve plan niet zien opgelost, rest dan nog de beroepsprocedure. Deze loopt vanaf 7 januari 2015 gedurende zes weken.

27 februari 2015  Katwijk strijdt voor bereikbaarheid en leefbaarheid
Gemeente tekent beroep aan tegen Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Rijnlandroute.
Onaanvaardbare situaties:
aansluiting gelijkvloerse aansluiting met de N441 en de Molentuinweg, het ontbreken van een goede aansluiting van de Zijlhoek op de N206 en het vastzetten van de Torenvlietsbrug.